Avís Legal

ELECTROMECÀNICA VILMAR SL

Via Octaviana 34, 08340 Vilassar de mar

Telèfon: 93 754 06 17

email: vilmar@vilmar.org

INFORMACIÓ LEGAL

Aquest avís legal (d’ara endavant, l’Avís Legal) regula l’ús del servei del portal d’Internet www.vilmar.org, (d’ara endavant, el Web) de ELECTROMECÀNICA VILMAR SL

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre ELECTROMECÀNICA VILMAR SL amb els Usuaris dels seus serveis, presents a la web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.
Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Mataró, per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

ACCEPTACIÓ DE L’USUARI

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web i utilitzi els seus serveis, o bé faciliti les seves dades, assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí contingudes, així com a qualsevol altra disposició legal que fora aplicable.

L’acceptació del present document comporta que l’usuari:

a) Ha llegit, i entén aquest avís legal.
b) Que assumeix, i accepta, totes les obligacions que s’hi disposen.
Aquest Avís Legal tindrà un període de validesa indefinit o, en tot cas, serà vàlid fins que es modifiqui.

ELECTROMECÀNICA VILMAR SL, es reserva el dret a modificar qualsevol mena d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que existeixi cap obligació de preavisar o informar, als usuaris, de les esmentades modificacions, entenent-se com suficient, la publicació al lloc web del ELECTROMECÀNICA VILMAR SL

En aquest sentit, es recomana la revisió periòdica d’aquest Avís Legal.

ÚS CORRECTE DEL WEB

L’usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i els serveis d’acord amb la Llei, aquest Avís legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar el web o els serveis que es prestin a través d’ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquest Avís legal, que lesionin els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori del web a d’altres usuaris.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, fer malbé les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin al web.

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el ELECTROMECÀNICA VILMAR SL presta el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors als esmentats sistemes.

L’usuari es compromet a no introduir-hi programes, virus, macroinstruccions, miniaplicacions (applets), controls de tipus ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics del ELECTROMECÀNICA VILMAR SL o de tercers.

L’usuari es compromet a no fer mal ús d’informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del web o dels serveis que ofereix.

No es permet, excepte en els supòsits en els quals el ELECTROMECÀNICA VILMAR SL ho autoritzi expressament, establir enllaços des de portals o webs de tercers, a pàgines web del ELECTROMECÀNICA VILMAR SL, diferents de la pàgina principal del seu portal, accessible en l’adreça URL www.vilmar.org, o la que la substitueixi en el futur; tampoc no es permet presentar les pàgines web del ELECTROMECÀNICA VILMAR SL o la informació que contenen sota marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquest web i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius, són propietat del ELECTROMECÀNICA VILMAR SL o de tercers que l’han autoritzada per al seu ús.

El lloc web, incloent-hi, a títol enunciatiu però no limitador, la seva programació, edició, compilació i la resta d’elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, fotografies, text i/o gràfics, són propietat del ELECTROMECÀNICA VILMAR SL o, si s’escau, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i/o industrial.

Independentment de la finalitat per a la que fossin destinats els esmentats continguts, la seva reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix, en tot cas, de l’autorització escrita prèvia per part del ELECTROMECÀNICA VILMAR SL. Qualsevol ús no autoritzat prèviament, per part del ELECTROMECÀNICA VILMAR SL, serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor, així com el dret a la intimitat i la pròpia imatge de les persones que hi puguin aparèixer.

Els dissenys, logotips, text, fotografies i/o gràfics, aliens al ELECTROMECÀNICA VILMAR SL i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris sent, ells mateixos, responsables de qualsevol possible controvèrsia que es pogués suscitar, al respecte. En tot cas, ELECTROMECÀNICA VILMAR SLcompta amb l’autorització expressa i prèvia, per part dels autors, per la seva publicació.

L’usuari i/o visitant del lloc web es compromet a respectar aquests drets i, en conseqüència, a no copiar, reproduir, modificar, distribuir, transmetre, publicar, exhibir o representar cap dels seus continguts, sense haver estat prèviament autoritzat, de forma expressa i per escrit, pel ELECTROMECÀNICA VILMAR SL. A més a més, es compromet a no fer cap altra activitat que pogués infringir els drets de propietat intel·lectual del ELECTROMECÀNICA VILMAR SL, col·laboradors, patrocinadors o tercers.

ELECTROMECÀNICA VILMAR SL podrà impedir la publicació d’un determinat contingut, o eliminar-ho del portal, en cas que consideri que pot existir alguna vulneració de la legalitat vigent, dels drets de tercers o rebés alguna comunicació, en aquest sentit. La indicada retirada no donarà lloc a la percepció d’indemnització de cap mena.

Per realitzar qualsevol mena d’observació o comentari, respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic vilmar@vilmar.org

RÈGIM DE RESPONSABILITAT

ELECTROMECÀNICA VILMAR SL declina qualsevol mena de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.
No pot garantir que l’ús que es faci del lloc web i els seus serveis, sigui conforme a la llei, les presents condicions generals, la moral i l’ordre públic; no obstant això, adoptarà les mesures que, en cada moment, consideri oportunes, per complir amb allò que s’estableix, a la legislació vigent.

No és responsable dels danys o perjudicis, de qualsevol naturalesa, que puguin derivar-se de la incorrecta, il·legítima o il·lícita utilització, que es faci del lloc web o dels continguts que s’hi ofereixen.
Es reserva el dret d’impedir, a l’usuari, l’accés i ús dels serveis dels seus portals web, en qualsevol moment i sense avís previ, en cas d’incompliment d’aquest Avís Legal i en cas d’actes contraris a la llei, la moral, els bons costums generalment acceptats, i l’ordre públic.

Es reserva el dret a modificar el present avís legal, en qualsevol moment, respectant els drets adquirits pels usuaris.

En cap cas, el ELECTROMECÀNICA VILMAR SL, serà responsable per danys morals, lucre cessant i/o de qualsevol dany directe o indirecte, que pogués patir l’usuari.
Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers. Atès que el ELECTROMECÀNICA VILMAR SL no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, al seu lloc web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte als esmentats continguts. En tot cas, es procedirà a la retirada immediata de qualsevol enllaç que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a l’esmentat lloc web, informant a les autoritats competents del contingut en qüestió.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni adequadament. En principi, pot garantir-se el funcionament correcte els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, no es pot descartar la possibilitat que puguin donar-se circumstàncies, com poden ser els errors de programació, que es produeixin interrupcions al servei, per dur a terme tasques de manteniment, o que succeeixin fets fora del seu control, com poden ser les causes de força major, catàstrofes naturals, accions de hackers o crackers, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.